Ki a látássérült? – Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

Látássérülés lokalizációja,

A járda szélén le- és fellép, az úttesten átkel, a sarkoknál befordul.

A fehér bot az egyik legfontosabb segédeszköze a látássérülteknek, ám nem csupán a felhasználó tapintásának kiterjesztésében van nagy szerepe. A kopogtatással akusztikai információkat is nyernek és ezt az információt is feldolgozva tudnak beilleszkedni környezetükbe.

Jelen kísérletben látók és látássérültek sarokészlelését, sarkon való befordulásának képességét vizsgáltam. Kulcsszavak: látássérült, sarok-észlelés, echolokáció, térbeli tájékozódás The visually impaired knocking ahead with his white cane one the sidewalk passes látásromlás 52 speed, safely as any other passer. He steps up and down at the edge of sidewalk, crosses on the road, turns at the corners.

The white cane is one of the most important tool for visually impaired people but it has a great rule not just in the extension of the user s perception. By knocking visually impaired gets acoustic percussion and látássérülés lokalizációja this information they can fit into their surroundings. In this experiment i examined the corner perception and the ability of turn in at the corner of látássérülés lokalizációja and visually impaired people.

Látássérültek biztonságos közlekedéséhez, a környezetbe való beilleszkedéséhez nagymértékben hozzájárulnak a kísérletben megfigyelt sarok-észlelések.

Jelen cikkben részletesen foglalkozom a látássérülés fogalmával és csoportosításával, a lokalizációval és térbeli tájékozódással. Az elvégzett sarok-észlelés kísérletek bemutatása után, ezek eredményeit összefoglalom és következtetéseket vonok le. A kidolgozott kísérletekben látók és látássérültek egyaránt részt vettek, így lehetıség van összehasonlításra is.

  1. Facebook Ki a látássérült?
  2. Rövidlátás és assigmatizmus
  3. Látássérült patogenezis

A látási fogyatékosság létre jöhet öröklés útján, illetve a látási analizátort a méhen belüli életben, a szülés alatt, vagy a méhen kívüli életben ért bántalmak következtében. Funkcionális megközelítésben az a személy számít látássérültnek, aki szembetegség vagy a központi idegrendszer látásfunkciókat érintı betegsége miatt akadályozott az alábbi területek bármelyikén: Közlekedés-tájékozódás Mindennapi élet önellátás, házi munka, ügyintézés, stb.

Információ és kommunikáció számítógép, írás-olvasás, stb.

Pszicho-szociális mőködés látássérülésbıl fakadó krízis, kapcsolatteremtési nehézségek, izoláció, szociális kompetenciában való hiányosságok, stb. Esetükben a szemüveg se segít. Akik a fény változásait érzékelik, meg tudják állapítani, hogy merrıl jön látássérülés lokalizációja fény, ez valamelyest segít a tájékozódásban, de nem sokat. A vakok pedig teljes látáskárosodottságban szenvednek, ık egyáltalán nem látnak semmit, így csak tapogatással és hallással tudnak tájékozódni [2].

Vakság a látóképesség teljes hiánya. Gyakorlati szempontból azonban világszerte vaknak tekintik a néhány százaléknyi látásmaradvánnyal rendelkezıket látássérülés lokalizációja. Látássérültnek nemcsak a vakokat és gyengén látókat nevezzük, hanem azokat az embereket is, akik összekeverik, illetve nem látják a színeket, és akik csak bizonyos napszakban látnak jól. A színtévesztık összekevernek bizonyos színeket, például a pirosat zöldnek látják és fordítva. A színvakság esetében pedig egyáltalán nem látják a színeket, nekik minden fekete és fehér.

Section 1: More Comfortable

A szürke hályog is látásproblémát okoz, az illetı homályosan lát, mintha egy hártya lenne a szeme elıtt. Ezt csak orvosi mőtéttel tudják kezelni. A farkasvakságban szenvedık nem látnak kevés fénynél, illetve alkonyatkor és hajnalban, tehát szürkületkor, sötétben és világosban viszont jó a látásuk [2].

Térbeli tájékozódás A hangforrás helyének meghatározhatóságát lokalizációnak hívjuk, amely szintén rendkívül fontos egy látássérült számára [4]. Ha sikerült megállapítani a hangforrás helyét, biztonságosan képesek tájékozódni és közlekedni környezetükben. A tájékozódás nem más, mint saját személyünk környezı tárgyakhoz viszonyított helyzetének meghatározása akár zárt térben, akár a szabadban, és az erre épülı képesség a helyes út megtalálására és követésére [5]. Az ember felhasználja az érzékeit arra, látássérülés lokalizációja megértse elhelyezkedését a környezetben, egy adott idıben.

A tájékozódást és a mozgást meghatározhatjuk úgy, mint azon fogalmak, készségek es technikák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztonságosan, hatékonyan közlekedjünk bármely környezetben és bármely környezeti feltételek közepette [6].

Ebben a látássérülés lokalizációja nagyon fontos szerepet játszik a mozgás mellett az érzékszervi ellenırzés és az értelmi tevékenység, vagyis az érzékelés es az észlelés [7].

Abban az esetben, ha a látás súlyos mértékben sérül, a többi érzékszerv segíti ezt a képességet is.

A három fı érzékelés, amely hatással van egy látássérült személy tájékozódására: a tapintás, a a látás rosszabbá vált, látáskezelés vízzel a látásmaradvány. Mivel a látássérült személyek az auditív észlelést használják látássérülés lokalizációja hétköznapi tevékenységükben, az elmúlt évek folyamán néhány kutató felismerte annak kiemelkedı szerepét a tájékozódásban is, ugyanis a látás és a hallás mechanizmusa hasonló.

Mindkettı képes felfogni az energiahullámokat, és a viszszaverıdı hullámokat is. A hallórendszer felfogja a hanghullámokat, ahogyan azok a forrástól érkeznek, ill. Mindkét rendszer nagy mennyiségő információt nyújthat a környezetrıl, értelmezve a felfogott energiákat, amelyek visszaverıdtek [8]. A hallás a tér egészérıl, még a tapintással el nem érhetı részeirıl is, és minden irányáról információkat nyújthat. Irányítja az érdeklıdést és a figyelmet, és ennek következtében ösztönzı hatással van a mozgásra, aktivitásra és segít a tájékozódásban.

A látássérülteknek Meg kell tanulniuk a hangforrást lokalizálni, irány és távolság szerint. A látássérülteknek tudniuk kell az szem fejfájás es a tárgyakat a saját maguk keltette zajok visszhanghatásából felismerni.

látás mínusz 75 ami azt jelenti szemvizsgálat módszertani táblázat

Mindezekre azért van szükség, hogy ismereteiket a saját testükön túlra is ki tudják terjeszteni. A környezetben lévı hangok nem minden esetben informatívak, ezért szelektálni kell azokat a figyelem segítségével, majd következik az észlelés többi összetevıje a lokalizáció, a felismerés, az absztrakció, valamint az alakállandóság megtartása. Így pontosan tudni fogja a személy, hogy milyen információkat, és hogyan hasznosíthat a tájékozódásában.

látászavarok glaukómával látás ugrik a nap folyamán

Egy látássérült személy számára a környezetben jelen levı térbeli sajátosságok akusztikus érzékelése két kategóriába sorolható: A hangkibocsátó tárgyak lokalizációja: pl. A hangokat ki nem bocsátó tárgyak lokalizációja: pl.

a látás hipertóniás helyreállítása látásvizsgálat 45 év után

A tájékozódás területén belül a hangokat nem kibocsátó akadályok észlelésére az echolokáció kifejezéssel utalnak [9]. Az echolokáció a természetes hang felfogása és felhasználása arra, hogy meg lehessen határozni a tárgyak távolságát és elhelyezkedését a környezetben.

Mikor a hanghullámok valamilyen akadályba ütköznek, visszaverıdnek arról és általában visszatérnek az eredeti hang forrásához. A visszhang tulajdonságait az ıt visszaverı felület természete befolyásolja [10]. Visszavert hangok alapján való tájékozódásra képes állatok a denevérek és a delfinek. A kibocsátott hangok visszaverıdése alapján tájékozódnak, találnak táplálékot. Hozzájuk hasonlóan vakok is képesek arra, hogy visszhangok alapján tájékozódjanak. Hang kibocsátása történhet bottal való kopogtatással, vagy a szájukkal keltett csettintéssel.

Kanadai kutatók most kimutatták, hogy azon vakok akik echolokáció segítségével tájékozódnak, agyuknak azt a részét használják a tér visszhangok alapján történı modellezésére, amely látó társaikban a látási ingerek feldolgozására szolgál. A Nyugat-Ontariói Egyetem agykutató központjának munkatársai a elsıként elemzik az emberi echolokáció látássérülés lokalizációja alapjait[11][12].

eszközök a gyermekek látásának megerősítésére a látásélesség műtéti helyreállítása

A visszhangokkal egy vak közlekedı nagyon komplex, részletes és specifikus információkat tud érzékelni az általa használt bot hosszúságától messzebbrıl is. A visszhang elérhetıvé tesz olyan információkat a környezetrıl vagy a tárgyak elhelyezkedésérıl, mint a kiugró részek, falak, ajtónyilasok, sarkok, kanyarok, lépcsık, parkoló autók, fák, stb. Részletes információt nyújtanak a tárgyak helyzetérıl, méretérıl és sőrőségérıl.

Ezek nagyon jelentıs információk, mivel csak ezen tulajdonságok közti összefüggések megértésével értelmezhetıek a környezeti tárgyak [10]. Bár ez a képesség az akadályok észlelését látássérülés lokalizációja elı, azáltal javítja a közlekedést és a téri tájékozódást, hogy egy esetleges akadály lokalizációja után a személy könnyedén ki tudja azt kerülni, vagy körül látássérülés lokalizációja járni. A visszhangok visszatérésének idejébıl meg lehet állapítani az akadály távolságát is.

Ugyanakkor visszhangok által, segédeszközként használhat a közlekedı egy falat, abban az esetben, ha egy meghatározott távolságra tıle, a hangok felhasználásával, végigsétál egy folyosón, vagy egy épület mellett [9][10]. A kidolgozott kísérletekben a sarok, mint hangot nem kibocsátó akadály látássérülés lokalizációja volt a feladat, a látássérültek által használt fehér bot segítségével generált visszhangok alapján.

Látó, fényérzékeny és gyengén látó alanyok bekötött szemmel hajtották végre a feladatot. A kísérletet a gyıri Széchenyi Látássérülés lokalizációja Egyetem parkolóházának falánál végeztem 22 látóval és 10 látássérülttel, azonos körülmények között. A kísérletben részt vettek látók, majd vakok, fényérzékenyek és gyengénlátók vegyesen, 20 és 60 éves kor között.

Véletlenszerően, különbözı távolságokból indulva, a fal mentén, fehér bot segítségével kopogtatva, a visszhangokból kellett megállapítani a sarok helyzetét. A feladatok során a parkoló épület középsı, nyitott részénél is kísérleteztünk, a nagy felülető, üreges épület rendkívül visszhangosnak bizonyult, az erıs kongó hang miatt nem volt alkalmas a feladat végrehajtására, ezért csak a zárt fal látássérülés lokalizációja kísérleteztünk.

Bekötött szemő sarok-lokalizációs vizsgálat a Széchenyi István Egyetem parkolóházánál. Abban az esetben, amikor séta közben felélénkült a szél, vagy a nap melege jobban érezhetı volt, esetleg a napsütés fénye érte az alanyok arcát, még a látók is feltételezték, hogy elérték a sarkot, akusztikus információ nélkül is.

Annak érdekében, hogy egyéb segítségek nélkül, csupán az akusztikus információkra szorítkozva állapítsák meg a sarok hollétét, napszaknak és idıjárásnak megfelelıen választottam ki a helyszínt.

A kísérleteket akkor végeztük, amikor egyébként a környezet csendes volt, közlekedési és egyéb zajoktól mentes, hiszen ezek befolyásolhatják a visszaverıdések észlelését.

Az eltéréseket a látássérülés lokalizációja vonalától pozitív és negatív irányban egyaránt rögzítettem 1. Abban az esetben, ha az alany éppen a sarok vonalában állt meg, akkor az ı látássérülés lokalizációja nulla, vagyis nincs eltérés.

Ki a látássérült? – Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

Ha a sarkot elhagyva, a sarkon túl állt meg, akkor pozitív elıjelő eltérést rögzítettem, míg a sarok elıtt megállók negatív elıjelő értéket kaptak, mivel a sarkot nem érték el. Sarok-lokalizációs feladat ugyanannak az épületnek a másik oldalán, másik napszakban. Készítette: O2média ábrán a parkoló épület másik oldalán végrehajtott sarok-lokalizációs kísérlet látható.

Az épület elülsı oldalánál a napsütés miatt nem lehetett elvégezni a kísérletet. Az eredmények nem mondhatóak rossznak, néhány nagyobb eltéréstıl eltekintve ± 1,6 méter pozitív és negatív irányban 0,5 méteren belül voltak az alanyok.

Látássérülés lokalizációja két alany volt, aki pontosan megállapította a sarok hollétét, de két alany másfél méteren túl állt meg ábra. Látók sarok-lokalizációs feladatokban elért eredményei Készítette: Répás József táblázat Látók és látássérültek minimális és maximális eltérései méterben, átlag és szórás értékek.

Készítette: Répás József Eltérés látók Eltérés látássérültek Max látássérülés lokalizációja 0,7 Min -1,1 Átlag -0,01 0,2 Szórás 0,55 0,21 A táblázatból leolvasható, hogy a látássérültek a saroknál hamarabb, csupán 0,1 méterrel álltak meg és a maximális túlhaladásuk is 0,7 méter volt.

Az eredmények nagyon változatosak és sokszor ellentmondók [13]. Akik születésük óta, vagy legalább 30 éve vesztették el látásukat, a bot használatát jobban elsajátították, az általa nyerhetı információkat jobban tudják feldolgozni. Összegzés A látóknak minden természetes, így a közlekedés is, míg egy vak ember, különösen egy vak gyerek, kemény tanulási folyamat révén válik önállóan közlekedni tudóvá [14].

Erre kiváló példa, hogy az egyik saroknál nem volt azonos a járófelület színárnyalata és valószínősíthetıen az anyagminısége, ennek következtében a megváltozó hang alapján többen azt gondolták, hogy már a saroknál járnak.

Látók esetében nem volt hasonló eset. Már kis létszámú látássérült részvételével is bebizonyosodni látszik, hogy az akusztikus információk feldolgozásában, a hangot nem kibocsátó akadályok észlelésében a látássérültek jóval eredményesebbek.

Egy százalék

Informális beszélgetések során utaltak arra, hogy egyéb paraméterek, mint a talajváltozás, hımérséklet, ill. A jövıben még több résztvevıvel, látókkal és látássérültekkel egyaránt, szeretném folytatni a kísérleteket, hogy bizonyítást nyerjen az akusztikus információk feldolgozásának szerepe. Gadó Márta, Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkoztatási rehabilitációja Híradástechnika, Vol.

LXII, Nr. Mozgástréning látássérülés lokalizációja számára. The art and science of teaching orientation and mobility to persons with visual impairments. Osiris, Budapest, [9] Ashmead, D. Journal of Rehabilitation Research and Development.