Antropológiai nyelvészet

Antropológiai nézet

Embertudomány - kultúrák - történelem A kulturális antropológia kihívása A hatvanas évek végéig, hetvenes évek elejéig meglehetősen elszigetelten és egymástól függetlenül haladt antropológia, kultúrák kutatása és történetírás; mi több: meglehetősen büszke is volt mindegyik szakma erre az önállóságra; a tudományos módszerek jelentős javulását látta mögötte s az objektív szemlélet üdvös térhódítását.

És sok szempontból tekintve az is volt, kétségkívül. Gondoljunk csak a "fajbiológia" őrültségeire és őrjöngéseire, a nemzeti kultúrák antropológiai megalapozásának különféle kísérleteire, a nacionalista történetírások bornírtságaira. De még a múlt század és a századforduló prehistóriát etnográfiával könnyedén keverő meggondolatlanságához képest is micsoda szakmai fölüdülést hozott Boas és tanítványainak józansága, ahogyan precíziós gonddal igyekeztek földeríteni a antropológiai nézet népcsoportok legkülönfélébb kulturális jellegzetességeit, s tisztázni a kulturális elemek átvételét és átalakulásaikat!

Navigációs menü

De ugyanígy említhető a brit antropológiai iskolák és irányzatok megfontoltsága, ahogyan föltárni igyekeztek különféle társadalmi berendezkedések funkcionálását; hol a társadalmi struktúrára Radcliff-Brown és tanítványaihol a funkcionálásra Malinowski és tanítványai helyezve inkább a hangsúlyt, nem kevés vitát és kölcsönös becsmérlést váltva ki ezáltal, ami azonban végül antropológiai nézet strukturális funkcionalizmusban oldódott fel Evans-Pritchard és követőiha véglegesen ki nem is egyenlítődött soha.

Elsősorban a Boas-iskolának s a brit szociológiai antropológiai irányzatoknak köszönhető, hogy a kulturális antropológia önálló és többé-kevésbé egzakt tudományként megszületett, megerősödött, s messzi túl a szűkebb szakmai körökön érdeklődést és megbecsülést vívott ki magának.

A dologban épp ez az utóbbi a különös, hiszen - szemben a megelőző korszak nagy ívű általánosításaival és merész őstörténeti spekulációival - a kulturális antropológia ebben a klasszikus korszakában mindig egy-egy kulturális jelenség vagy jelenségrendszer vizsgálatára korlátozódott, s méghozzá a precízen föltárt részletekben soha nem az egzotikumot kereste.

Franz Boas soha nem volt hajlandó - Lubbock mintájára - jégkorszakból itt maradt "élő kövületeket" látni az eszkimó vadászokban, és még a kwakiutl indiánok különös potlach szertartását is megpróbálta úgy látni, ahogyan ők maguk, ugyanolyan magától érthetőnek és természetesnek.

Boas az alapjában véve azonos emberi a látás helyreállítása injekcióval különféle megnyilvánulásait kutatta és regisztrálta mindenben; tartózkodott a látványos összehasonlításoktól, az általános érvénnyel kecsegtető könnyed evolucionista szkémáktól.

Érthető, hogy Mead könyvét Boas különlegesen dicsérő előszóval bocsátotta nagysikerű útjára. S "Papa Franz" legkedvesebb tanítványa, Ruth Benedict az egész szakma tán legtöbbet emlegetett művében, a Patterns of culture-ban olyan bensőséges természetességgel meséli el a "dionyszoszi" kwakiutlok emberevő-szertartását, mintha gyerekkorától része lett volna benne.

Antropológiai nézet egyik kultúra ilyen, a másik amolyan, s mindenki a saját céljai és eszközei szerint ismerhető csak meg, belülről és a maga szempontjainak megfelelően. A "dionyszoszi" kwakiutlokkal szemben például mennyire "apollóniak" a pueblo-indiánok kultúrái, mennyire racionálisan rendezik be az életüket, s hogy rányomja ez a bélyegét a hagyományos anyag egészére, díszítésektől a szertartásokig!

Egy kultúra elemei sokfelől származhatnak, de jöjjenek bárhonnét, végül antropológiai nézet harmonikus mintázattá szövődnek, és ez a konfiguráció határozza meg az emberek ünnepi és mindennapi, szertartásos és közönséges viselkedését.

De soha nem szigorúan és nem is teljesen. Egy kulturális mintázat mindig tartalmaz annyi össze nem illő elemet, hogy termékeny vagy romboló feszültségek keletkezhessenek benne, s még a legharmonikusabb is nagy egyéni antropológiai nézet megengedő laza keretként képzelhető el csupán. Ez a feszültség és tolerancia eredendően hozzátartozik Ruth Benedict kultúrfelfogásához, és sokkal fontosabb, mint az unalomig emlegetett "dionyszoszi" és "apollói" jelleg.

Ruth Benedict kultúr-mintatára nyilvánvalóan hatott a húszas-harmincas évek erős "kultúrmorfológiai" divatja - hiszen még olyan kritikus eleme sem vonhatta ki magát hatása alól, mint Szerb Antal - de sokkalta inkább Boas-tanítvány volt muskátli a látás javítása érdekében, mintsem hogy túlságosan ragaszkodott volna bármiféle merev meghatározókhoz és meghatározásokhoz. Tudta ő jól, hogy minden kultúra antropológiai nézet elengedhetetlenül hozzátartozik a szüntelen változás, antropológiai nézet ezt a változást nem annyira a Boas-iskola enyhébb Lowie vagy erősebb Kroeber diffúzionizmusa, mint inkább Malinowski kultúr-dinamikája alapján értelmezte.

Alfred Lewis Kroeber Boas-tanítványnak voltaképpen eretnek volt - Benedict szemére is veti ezt - hiszen olyasféle szilárd "szuperorganikus" képződményekként képzelte el a kultúrákat, amikbe bediffundálhatnak és törvényszerűen be is diffundálnak idegen elemek, ám nem átalakítók és helyettesítők gyanánt, hanem "additív inkrementumok"-ként, amelyek ugyan - kivált ha párhuzamos irányú belső "innovációk"-hoz adódnak - annyira felgyűlhetnek, hogy akár a felismerhetetlenségig megváltoztathatják a képet, de ez a változás soha nem organikus evolúció eredménye.

Bronislaw Malinowski ezzel szemben a "kontakt szituáció" szerepét tartotta jelentősnek a kultúrák változásában: két érintkező kultúra szükségképpen formálja és átalakítja egymást, és ez a globális dinamizmus határozza meg, mit vesz át egyik kultúra a másiktól.

Antropológiai nézet Cosmology and the antropológiai nézet of time: Sean Carroll at TEDxCaltech hyperopia myopia astigmatizmus Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez A antropológiai nézet antropológia az antropológia embertan egyik ága. Angliában szociális antropológiának, illetve szociokulturális antropológiának is nevezik. Antropológiai nézet - europaetterem. A kulturális antropológia művelői antropológiai nézet következő területeket kutatják: társadalmi hálózatok, társadalmi viselkedésrokonsági kapcsolatokjogpolitikaideológiavalláshiedelmek antropológiai nézet, termelési és fogyasztási szokások, kulturális csere, szocializációnemi szerepek és a kultúra egyéb kifejeződési formái, jelentős hangsúlyt antropológiai nézet a terepmunkára, azaz a tanulmányozott emberközösséggel való együttélésen alapuló tartós megfigyelésre.

A diffúziókat nem holmi véletlen irányítja, "hanem határozott erők és nyomások a donor kultúra részéről és jól meghatározott ellenállások a befogadók között"; következésképpen "a transzformáció egységei nem jellegzetességek vagy jellegzetesség-komplexumok, hanem szervezett rendszerek vagy intézmények".

Antropológiai nézet két kutató diametrálisan ellentétes képét a kultúra-változásáról tán primér tapasztalati anyaguk is alakította: Kroeber elsősorban az észak-amerikai indián-kultúrák világában mozgott otthonosan, Malinowski a polinéz szigetvilágban; s míg az előbbiben olyan jelentős átvételek is, mint a puska meg a ló, inkább csak addíciónak bizonyultak, az utóbbiban szinte kezdetektől kontakt-szituációk termékeny intézményalakító erői uralkodtak.

Tartalomjegyzék

Malinowski mindenesetre később az afrikai-európai kulturális érintkezést is ezen a polinéz-szemüvegen át ítélte meg, és ítélte - félre. Talán az efféle tévedések is indokolhatták az újabb brit antropológia ódzkodását akár a legenyhébb általánosításoktól, s ragaszkodásukat a konkrét empirikus anyag határaihoz.

Evans-Pritchard legalábbis még az elsietett elméletekkel igazán nem vádolható Radcliffe-Brown-nak is "hiábavaló spekulációk"-at vet a szemére, s fölhánytorgatja a komparatív módszer összetévesztését az illusztratívval, amely egy-egy tetszetős magyarázatot keres - utólag - találó ábrákat, mint pl. A rokonsági rendszerek értelmezése centrális jelentőségű volt az egész kulturális antropológia fejlődése szempontjából; innét indult el Lévi-Strauss munkássága is, érdemes hát kissé részletesebben kitérni antropológiai nézet.

A rokonság és a házasság kérdése a primitív kultúrákban már a múlt század kutatóit és utazóit erősen foglalkoztatta; kivált az incesztus-tabuval kapcsolatban. Radcliffe-Brown nagy érdeme éppen az volt, hogy kiemelte a kérdést a krónikus incesztus-centrikusságból, s nyomatékosan reámutatott a családi kapcsolatok csoportképző, békességet teremtő, bizonyosságot fokozó szerepére.

Fölfigyelt rá, hogy a thonga családban milyen különös és különböző szerep jut az anya fitestvérének s az apa nőtestvérének. Az anyai nagybátyjával szemben sok mindent megengedhet magának a fiúgyermek, még nem egészen szelíd tréfákat is, ellenben az anyai nagynéni szigorú és tekintélyt parancsoló figura.

Radcliffe-Brown az anya-fiú, illetve az apa-fiú kapcsolat kiterjesztésével magyarázta a különbséget, s a thongák patrilinearitásával, ami miatt a férfi rokon közelébb kerülhet a fiúhoz a nőinél. Evans-Pritchard szerint azonban nem lehet ennyire leszűkíteni antropológiai nézet családi kapcsolatok értelmezését; az egész rokonsági rendszert figyelembe kell venni, s be kell ágyazni a politikai, gazdasági, ökológiai háttérbe, ha meg akarjuk érteni a funkcionálását.

Ő maga csakugyan így is járt el a nuer kapcsolatokat elemző monográfiájában. Edward Evans-Pritchard munkásságában nuerek, azandék és dinkák olyasféle szerepet töltenek be, mint Boas-éban az Északnyugati part indiánjai vagy Malinowskiéban a polinéziaiak; a közép-afrikai szavannák e jellegzetes marhapásztor-népein keresztül ismerte meg Evans-Pritchard a törzsi társadalmak szerkezetét és funkcionálását, az ő életük tüzetes vizsgálatával és leírásával alapozta meg a törzsi kultúrák kutatásának újabb irányzatait.

Tudta persze már Radcliffe-Brown, Malinowski és jóval előttük Durkcheim, hogy a rokonsági kapcsolatok szerinti szegmentálódásnak milyen nagy szerep jut a törzsek életrendjében.

Antropológiai nyelvészet

De Evans-Pritchard ismerte fel nuerjei körében, és először ő hangsúlyozta nyomatékkel, hogy a szegmentálódás elsősorban nem a horizontálisan egymás mellé rendelt csoportokkal teremt rendet - vagy ahogy ő mondta: "rendezett anarchiát" - a törzsi társadalmak káoszában, hanem a származási vonalakból - valódi és vélt származási vonalakból - következő és ezekkel összetartott vertikális tagozódással.

Azzal, hogy a törzs közeli és távoli rokonak koncentrikus köreire bomlik, a háztartás beleilleszkedik a származási ágazatba, ez a faluba, több szomszéd falut valamiféle laza szövetséggé integrálhatnak az egyikből a másikba származottak, és végül az egész törzs az ilyen nagyobb törzsi szekciókból tevődik össze.

szemszárazság; homályos látás betűméret táblázat a látásvizsgálathoz

A mozgékony nuer nomádok kiváló alanyul szolgáltak ennek az elszármazottakkal megteremtett integrációnak a tanulmányozására. A személyes rokoni kapcsolatok s a nagyobb csoportok közt kialakuló kapcsolatok egymást átszövő dinamikája ugyanis jellegzetes területi megoszlást teremtett; a származási rendszeren belül, valódi vagy vélt rokonsági kötelékben kifejezett kapcsolatok azonosultak a territoriális rendszer adottságaival, amelyben működtek.

Ez az összefonódás, ez az azonosság határozta meg és szabályozta a nuerek életét; ez teremtette meg s mozgatta a cseréket, a kereskedelmi kapcsolatokat, a javak elosztását, a szövetségeket, a szertartásokat; ez keltett és simított el konfliktusokat és háborúkat.

látás g hegben a távollátás olyan

A nuerek társadalmi struktúráját a rokonsági rendszer, a politika, a gazdaság elválaszthatatlansága jellemezte és determinálta. Vagy talán inkább azt mondhatnók, hogy pótolta: "politika" és "gazdaság" egyáltalában nem vált még ki a rokonsági rendszerből; a "leszármazási antropológiai nézet látási problémák betegségek rendeződött el az egész élet.

A szegmentáris ágazatrendszer sokféleség és egység rugalmas dinamikájával voltaképpeni politikai és gazdasági intézmények híján is lehetővé tette az általunk "politikaiként" és "gazdaságiként" értelmezett viszonyok szabályozását; a személyes kapcsolatok és a csoportok közötti kapcsolatok spontán hierarchiát teremtettek, amiben elég jól elrázódhattak emberek, szándékok, cselekedetek.

Ugyanannyira jól funkcionált ez a rendszer, hogy még a vallási képzetek is e szerint alakultak: "Éppúgy, ahogy például két ágazat a szegmentálódás bizonyos szintjén különböző, egymással szemben álló csoportként szerepel, egy másik szinten pedig egyetlen egységet alkot, az adott ágazatokhoz tartozó szellemeknek is az alsó szinten el kell különülniük, míg a felsőn egységet kell alkotniuk.

Érthető tehát, hogy a szegmentáris társadalmi rend viszonylatában a Szellem-képzet különböző részekre bomlik, míg a természet vagy általában az ember vonatkozásában a részek megint eggyé válnak". Sahlins - a Magasabb Hatalmak. A nuerek ágazatokba tömörülő nép, a szellemek különböző kategóriái közötti viszony kifejezésére genealógiai fogalmakat használnak.

Cseppet sem bonyolult módon a patrilinearitás antropológiai nézet használják fel az égi fokozatok megkülönböztetésére. Kwoth, a törzsi isten, a világmindenség megteremtője, a geneológiai kiindulópont. A nagyobb levegőszellemek Kwoth gyermekei, a kisebbek pedig Kwoth fiainak gyermekei. Így minden fenti szellem - a nagyobb társadalmi egységek patrónusai - az isten ágazatához tartozik. Az ágazaton belül nemzedék és fiúi helyzet szerint rangsorolódnak.

Mivel a nyelvészeti antropológusok főként az univerzális jelenségek vizsgálatára koncentrálnak, ezért megfigyeléseik az egyes közösségek nyelvének néhány területére korlátozódnak. Ide tartozik az eltérő lexikai sajátosságok vizsgálata: a családi viszonyokat jelölő rokonságnevek, a szivárvány színeit megnevező színnevek, taxonómiai rendszerek, összefüggések; az egyes nyelvek antropológiai nézet grammatikai sajátosságainak elemzése, mint az igeidők, aspektus stb. A nyelv és a kultúra olyan szervesen összetartozik, hogy szinte lehetetlen megállapítani, hogy melyik rendelkezik nagyobb prioritással, és melyiknek van döntőbb hatása a másikra. Az első szerint a nyelv struktúrája meghatározza a nyelv használóinak világlátását. Az ezzel ellentétes álláspont azt mondjahogy a kultúra nem határozza meg a nyelv szerkezetét, de jelentős mértékben befolyásolja a nyelv használatát.

A lenti szellemek pedig mind az isten ágazatának nőtagjaitól származnak, a patrilineáris elv tehát alacsonyabbra értékeli őket, nem tartoznak az isten ágazatához, legfeljebb az isteni ágazat oldalágait alkotják. Mint Kwoth lányainak és lányunokáinak gyermekeit, a totemisztikus démonokat és fétiseket egyre alacsonyabb rang illeti meg, ahogy genealógiailag távolodnak Kwothtól".

Így hát "a szellemeknek megvan a maguk hierarchiája: legalul az animisztikus szellemek sorakoznak, majd az ősök közvetítő rétege, és végül a nagy természetistenségek természetfeletti osztálya következik.

A »rendszer« a törzs szegmentáris rendszere, a szellemek rangsorolása a szegmentáris antropológiai nézet szimbolikus kifejeződése. A legelőkelőbb volt közöttük a föld-pap, aki a Szellem, azaz a Föld fölé boruló év követe, a nuer népe egészéhez tartozott, és közvetíthetett a különböző csoportok közötti konfliktusokban. Esetenként tisztító szertartásokat is végezhetett és áldozatokat is bemutathatott; azonban funkciója egészében véve mégis meglehetősen körülírt és korlátozott volt.

Még inkább így volt ez a különféle alacsonyabb rendű papok esetében; a marha-papok például kizárólag a szarvasmarhákkal összefüggő dolgokban voltak illetékesek, a lándzsa-papok a vadászat és a rablások előtti szertartásokért voltak felelősek, a halászok védelmére pedig többféle pap is szakosodott.

De megvoltak a papjai a krokodilus elleni védekezésnek, antropológiai nézet árvizek vagy a járványok elleni rítusoknak is. Igazi "szaktekintélyek"-ként kellő tisztelet övezte őket; a hivatás a családban öröklődött, s a föld papjai rendszerint az uralkodó klánokból kerültek ki.

Azonban tényleges hatalom magával a papi funkcióval nemigen járt. Elsősorban éppen ez különböztette meg őket a prófétáktól, akik viszont bárhonnét is származtak légyen, meglehetős hatalomra tettek szert.

hogyan javulhat a látás Dmitrij Trockij látomása

A próféta nem a Szellem, illetve a szellemek követe, hanem a megszállottja volt, mégpedig a többieknél - akik többé-kevésbé szintén közvetlen kapcsolatban állóknak tudták magukat a szellemvilággal - sokkal nagyobb mértékben. A nuerek afféle Szellemmel töltött zsákoknak tekintették őket, s ennek megfelelően elfogadták, sőt elvárták excentrikus viselkedésüket és külsejüket.

Antropológiai nézet

Próféták elsősorban a nagyobb és veszélyesebb kollektív vállalkozások során kerültek felszínre: marharablásokban, rabszolgaszerző s egyéb hadjáratokban.

Evans-Pritchard egyenesen az ilyen erőszakos vállalkozások magjainak tekinti őket, akik köré a rokonsági rendszer korlátaitól függetlenül csoportosulhattak a fiatal harcosok. Beidelman Max Weber nyomán olyan "karizmatikus személyiségeket" látott a nuer prófétákban, akik össze tudták fogni s harcra tudták tüzelni az adott antropológiai nézet és gazdasági helyzettel elégedetlen fiatalokat, többnyire szegényebb apák nem elsőszülött fiait.

A próféták nagy hatása mondhatni az ilyen ifjak apáinak elesettségén alapul.

 1. Antropológiai nyelvészet – Wikipédia
 2. Melyik monitor frekvencia kevésbé káros a látásra
 3. Фонтейн поднял голову и произнес с ледяным спокойствием: - Вот мое решение.
 4. Antropológia és/vagy néprajz - Tanulmányok két kutatási terület vitatott határvidékéről ()
 5. Беккер вышел в коридор.
 6.  - Мы можем принять участие в аукционе.
 7. Мне кажется, что тут содержится некий намек на то, что это за цифра.

A próféták hatalma bizonyos értelemben azon alapul, hogy sok tekintetben aláássák a tekintélyi rendszert, hiszen az ifjak a nősüléshez szükséges marhákon keresztül alá voltak rendelve idősebb rokonaiknak. A törzsi társadalmakban a vezetők - ahogy a nuerek nevezték: a bikák - rendes körülmények között mindig a rokonsági kapcsolatok hasznosításával, illetve alakításával jutottak hatalomra.

Lévi-Strauss kutatásai a rokonság elemi struktúrájáról éppen azért lehettek annyira fontosak s revelatívok, mert megmutatták, hogy már a rokonság legkisebb technológia határozza meg a társadalmi és az ideológiai részrendszer fejlődését. Ezt a technikai meghatározottságot értékeli elsősorban White kultúra-elméletéből Marvin Harris, hiszen ő a kultúra minden megnyilvánulását materiális determinizmusa miatt következményének tekinti.

Éppen e miatt a szigorú materiális determinizmus miatt szokás Harrist támadni vagy dicsérni, bár dicséret és támadás egyaránt valamelyes félreértésen alapul. Harris determinizmusa ugyanis nem egyszerű fogalom: nem, vagy nemcsak a vizsgált kultúrákra vonatkozik.

 • Astigmatism myopia hyperopia
 • Két fontos, az emberiséggel foglalkozó diszciplína bontakozott ki a tudományok fejlődése során, az antropológia és a szociológia.
 • Antropológiai nézet, ANTROPOLÓGIAI ÍRÁSOK
 • Myopathia myopia
 • Antropológia – Wikipédia
 • KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA

Mért bár Harris elveti Lévi-Strauss strukturalizmusát, azt megtanulta tőle, hogy az antropológus soha nem láthatja szűz szemmel a vizsgált kultúrákat. Naivitás azt hinni, hogy az ő fejükkel gondolkozhat.

lézeres látáskorrekció a külvárosokban a látás hiánya

De azt sem hiszi, hogy a fölismert struktúrák valamiféle szubtilis tükröződés eredményei. Harris törvényekben hisz, szigorú törvényekben, amelyek egymástól független megfigyelőknek, akik azonban hasonló műveletekkel dolgoznak, megmagyarázzák, hogy mi történt.

Antropológia

Az ekképpen művelt etnográfia tehát "predictiók korpusza emberek osztályainak viselkedésére vonatkozóan. A korpusz predictív hibái a valószínűségek vagy az egész leírás újrafogalmazását kívánják. Harris úgy látja, hogy az antropológia Boas óta túlságosan eltolódott az "emika" irányába; a történelem kihullásáért is elsősorban ez az "emikai" túlsúly felelős. Vissza kell térni a múlt század "etikai" szemléletéhez, s újból jogaihoz kell juttatni a kulturális evolúciót, a történelmiséget, a kultúra materiális meghatározottságának elvét.

myopia profik hyperopia mínussal

Ebből a szempontból írta meg Harris az antropológiai elmélet fejlődéstörténetét. Valószínűleg ez a nagy könyv legsikerültebb s legmaradandóbb műve; teóriája konkrét alkalmazásaiban neki ugyanúgy nem volt sok szerencséje, mint White-nak.

A potlach "etikai" magyarázata például sovány absztrakt váz Boas vagy Benedict életteli leírásaihoz képest, s a prekolumbiánus közép-amerikai kultúrák értelmezésére felhozott mechanizmusait könnyűszerrel semmisítették meg a későbbi alaposabb kutatások.

Nem a kultúra materiális meghatározottságának elve vagy a "termelési mód" szerepének hangsúlyozása a szociokulturális "felépítmény" létrehozásában és működésében okolható Harris kudarcaiért, dehogy.

Az inkább a baj, hogy lelkes kulturális materializmusában megfeledkezik azokról a kölcsönösségekről, amik a természet, munka, társadalmi munka és társadalmi organizáció között feszülnek, s szinte teljesen megfeledkezik a hatalmi struktúrák és az ideológiák termeléstől függő, de reá vissza antropológiai nézet ható szerepéről. Mert ha csakugyan a termelési mód határozza is meg a szocio-kulturális felépítményt, a társadalom "hőfokát" úgy látszik a hatalmi struktúrákban realizálódó és az ideológiák által szentesített szerepek szabályozzák, s ez bonyolult visszacsatolásokon át visszahat az egész kultúrára, s benne a termelésre is.

Legalábbis ezt a bonyolult visszacsatolásos modellt állította szembe Harris egyirányú kulturális materializmusával Geoffrey W. Conrad és Arthur A. Demarest az azték és inka expanzió dinamikáját tárgyaló könyvében. A könyv azt a bonyolult ideológiai-vallási mechanizmust bontja ki, melynek segítségével az azték, illetve az inka elit - jórészt önmaga előtt is rejtetten - nem csupán maximálisan hasznosítani tudta a technológiai, gazdasági, demográfiai, politikai lehetőségeket, de ideig-óráig korlátai fölé is tudott emelkedni, s látszólag erős és hatalmas birodalmat tudott összeharácsolni, szomszédai rovására.

Szüntelen propagandakampányok győztek meg gyerekkortól fogva minden Maxica és Inca polgárt, férfiakat s nőket egyaránt, hogy személy szerint nyereségre számíthatnak a hódításból, és hogy az antropológiai nézet győzelmei az ő győzelmeik is.