Minden általános látásmód számára,

Minden általános látásmód számára

A A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja: Keretül szolgál a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás keretein belül a eves korosztály ellátására vonatkozó szakmai standardok és a bölcsődei nevelés-gondozás egyes területeihez kapcsolódó módszertani javaslatok kidolgozásához.

Ez az egymásra épülés biztosítja egyrészt az általános követelmények teljesítését, másrészt pedig az egyes intézmények szakmai önállóságát, a családok és a fenntartók elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez igazodást. Adaptáció: Viselkedéses alkalmazkodás a szociális környezethez. Eredményét beilleszkedésnek nevezik. Az intézményi adaptációs vagy beilleszkedési folyamat nehézségeit a pedagógusok azzal csökkenthetik, ha a gyermekekkel megismertetik minden általános látásmód számára megváltozott környezet elvárásait, illetve az új környezeti feltételeknek megfelelő cselekvési lehetőségeiket.

A sikeres beilleszkedést visszajelzéseikkel visszacsatolás segíthetik. A beilleszkedés akkor sikeres, ha az egyén és a csoport új szervezet céljai megegyeznek, lehetőség és belső késztetés is van a célok elérésére irányuló tevékenységekre, s ezek a célok és tevékenységek az egyén fejlődését szolgálják.

Ellenkező esetben máladaptivitásról, vagyis elégtelen vagy rossz irányú alkalmazkodásról beszélünk pl. Adottság: A képesség természetes, az emberrel vele született alapja. Lehetőség, amely a természetes érés, fejlődés, nevelés, tanulás, gyakorlás hatására válik képességgé. Affektív: Érzelmi elem, érzelmekkel emócióvalérzésekkel, indulatokkal kapcsolatos személyiséglélektani fogalom, melyet minden általános látásmód számára az attitűdök egyik összetevőjének megjelölésére használnak a kognitív és viselkedéses elem mellett.

Az affektivitás az érzelmek átélésére való képesség, érzelmi telítettség, érzékenység, indulattal, érzelemmel átfűtött magatartás. Affektív motiváció: Érzelmekre ható motiváció. Affiliáció: Társas szükséglet az ember társas lényvagyis az emberek alapvető igénye a kapcsolatfelvételre, társulásra, a tartós egyedüllét elkerülésére.

A szeparáció pl. A pedagógusoknak ezt a hatást mind a büntetések pl. Affiliációs hajlamunk erősségének jellemzésére a szociabilitás fogalmát használjuk. Aktivitás, aktivizálás: Az aktivitás a fizikai mozgással járó cselekvés vagy a belső, intrapszichikus tevékenységek végzése az emberi életjelenségek egyik minden általános látásmód számára.

A nevelés célja sem más, mint hogy felnőtt korára az ember a saját késztetései alapján önszabályozott tevékenységek végzésére legyen képes.

minden általános látásmód számára kitágult látásvizsgálat

A pedagógus ezt a tanulási folyamatot segíti elő az aktivizálás különböző módszereivel pl. A tanulók tevékenykedtetése, cselekedtetése nemcsak az ismeretek elsajátítására, készségek kialakítására, képességek kibontakoztatására ad alkalmat, hanem — mivel az iskolai tevékenységek osztálykeretben zajlanak — az érzelmeket, a kapcsolatokat és az önismeretet is fejleszti, főként, ha a feladatok kiscsoportos együttműködést is igényelnek.

A humanisztikus nevelési irányzatok közös jellemzője, hogy az aktivizálás, mint fő módszer, a gyermeki személyiség egészének részvételét célozza, így az iskolai tevékenységek nem tananyag-centrikusak főleg nem csupán a verbális ismeretátadásra irányulnak, ami a hagyományos szemléletű oktatás legnagyobb hibájahanem az ismeretszerzés mellett egyben a mozgás- az érzelmi és kapcsolati kultúrát is fejlesztik. Az aktivizálás tehát a didaktikai alapelvek egyike.

Olyan szervező, irányító pedagógiai tevékenység, melynek célja a gyermekek tanulók belső pszichés aktivitásának, öntevékenységének kialakítása. Alapjáték: Az egyes korosztályok fejlődését meghatározó játékkészlet.

minden általános látásmód számára szem a látásról

Alul teljesítő gyermek: Az a gyermek például, akinek mindennapi hatékonysága az óvodában vagy az iskolában jóval gyengébb, mint intelligenciája, képességei alapján az tőle elvárható lenne. Asszociáció képzettársításasszociációképzés: A képzeteink érzékleti, észlelési élmények, gondolatok, emlékek stb.

Attitűd: Tartós beállítódás, értékelhető viszony valamilyen tárgy, személy, jelenség, gondolat vagy érték irányában. Közvetlenül nem látható, csak következtetni lehet minden általános látásmód számára a személy cselekedetei, reakciói alapján.

Autonómia: Önállóság, függetlenség. A pedagógiában kulcsfogalom, mivel a pedagógusmunka csak autonóm módon végezve lehet eredményes, és ugyanez lehet a célja az eredményes nevelésnek is.

Autonóm személyiség: Önálló, érett személyiség, aki önmagát, saját viselkedését saját értékrendje alapján szabályozza: önmaga ítéli meg minden általános látásmód számára belső kontrollostudatosítja a saját szükségleteit, a belső és a külső konfliktusokat, felismeri az emberek közötti kölcsönös függőséget, elismeri mások autonómia iránti szükségletét, olyannak fogadja el önmagát, amilyen valójában, és nem olyannak, ahogyan mások értékelik.

Azonosulás identifikáció : Mintakövetés útján öntudatlanul a mintaadó személyhez hasonlóan igyekszünk viselkedni, amely révén jellegzetes viselkedésmódjait, véleményét, attitűdjeit, értékeit magunkévá tesszük. Az értékek kialakulásának, a társas viselkedés tanulásának, illetve a szociális befolyásolásnak ez a második lépcsőfoka.

Az első a behódolás külső kényszerre, a harmadik az interiorizáció: az értékek ekkor válnak véglegesen a személyiség sajátjává és az önmagáról alkotott képének — énképének — a részévé. Az identifikáció során az egyén gyermek a számára jelentős a szeretett, elfogadott vagy éppen ellenkezőleg, a félt személyt tekinti azonosulási mintának. Viselkedését önkéntelenül érzelmi okokból utánozva, másolva veszi át az értékeket, illetve éli át az ezt kísérő érzelmeket, jut tapasztalatokhoz, ismeretekhez.

Ha a gyermek szereti, tiszteli a pedagógust, a pedagógus viselkedését elfogadja, akkor is az ő elvárásai alapján reagál, annak megfelelően viselkedik, ha a pedagógus nem felügyeli közvetlenül. Félelemből táplálkozik az agresszorral való azonosulás, amely nemcsak a kisgyerekkori durva pl.

Ha a modell később a referencia-személy befolyása nem tartós pl. Ha az érzelmi hatás gyenge, és hirtelen sokkal vonzóbb referencia-személy -csoport adódik, akkor következik be az átpártolás. Azonosulási minta: Az a személy, illetve viselkedés, akit, illetve amit az egyén tudatosan vagy nem tudatosan követni próbál.

B Befolyásolási fogások: A kódolás kommunikációs készségei, amikor a mentor gondolatait, érzéseit, információit mondja el. Az önkifejezés készségeire akkor van szükség, amikor a mentor az adó szerepében közölni szeretne valamit mentoráltjával, mégpedig változtatási igénnyel, de egyúttal rá is visszahathatnak a mélyebb érzelmi bevonódás miatt.

Bemenetszabályozás: A tanítás-tanulás tantervi cél- és követelményrendszerének bemenetre orientált input rendszerű szabályozása, ahol a tanterv a feldolgozandó oktatási tartalomra koncentrál.

Az input tantervek fontos feladatnak tekintik a tanári munka részletes szabályozását, pontosan videoszimulátor a látás javításához a tananyagot és gyakran a feldolgozásra szánt időt is.

Beszoktatás-befogadás: A gyermek beilleszkedésének menete szülői segítséggel. Biztonságos háttér: Bowlby kifejezése azon személyek által nyújtott biztonság forrására, akikhez a minden általános látásmód számára kötődik.

A biztonságos háttér annak szabályozásában játszik szerepet, hogy miképpen derítheti fel egy minden általános látásmód számára a világot ezektől a személyektől kiindulva. Büntetés: Valamely cselekvésünkkel kapcsolatos megtorlás, válasz, mely negatív élményt, tapasztalatot jelent.

Elszenvedése következtében a személy elkerülni igyekszik a büntetéssel járó helyzeteket. A jutalmazás és a büntetés a magatartás befolyásolásának ősidők óta alkalmazott módszerei. A büntetés alkalmazásának hatékonyságát — az énkép alakulására, a személyiségfejlődésre gyakorolt számos negatív hatása miatt — a modern pedagógia egyre inkább a 2 5 látás normális. A járási Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága szakvéleményében javasolt diagnózis, amely a nevelési-oktatási intézmény ellátási kötelezettségét vonja maga után.

CS Családi életre nevelés: Nevelés által történő felkészítés a családi szerepek, funkciók majdani betöltésére. Mivel a modernizációval a család szocializációs szerepe csökken ma a tipikus család egygenerációs, gyakran egyszülős, ahol a szülők pénzkereső tevékenysége és rohanó, illetve fogyasztói életmódja miatt a gyermeknevelés és háztartásvezetés háttérbe szorula családi szocializáció általában hiányzó alábbi funkcióit világszerte egyre inkább az iskolai nevelés veszi át.

Főbb területei: pszichoszexuális fejlesztés pl. Csoportmunka: A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja, munkaformája, amikor a tanulók csoportban oldanak meg egy feladatot. A csoportmunka hagyományos típusában a csoport tagjai azonos feladatot kapnak. A kooperatív tanulásra épülő csoportmunkában a tanulók különböző feladatot oldanak meg a csoporton belül, de együttműködve egymással.

A csoportmunkát csoportvezetők segíthetik. Fontos, hogy világos legyen a csoportmunka időkerete.

Minden diák időben befejezheti a tanévet előreláthatólag

A pedagógus partneri, támogatói szerepben figyeli, segíti a csoportok munkáját. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni, hogy minden csoport aktívan vegyen részt benne. Csoportos mentorálás: A mentorálás csoportos formája, általában azonos korcsoportú, legtöbbször közös tematikájú, vagy közös problémafókuszú orientációval.

A csoportvezető általában idősebb a csoporttagoktól, minimum évvel.

Minden általános látásmód számára

Csoportösszetétel: A csoport tagjainak fő jellemzői szerint homogén vagy heterogén lehet, amely a pedagógiában fontos mérlegelési szempont. Az iskolai oktatás-nevelés formális osztálykeretekben zajlik, amelyet általában egyes alternatív iskolák kivételével az életkor szerinti homogenitás jellemez. Párhuzamos osztályok szervezésekor gyakori szempont a tanulási képességek alapján történő homogenizálás amely a jó tanulóknak ugyan — látszólag — kedvezőbb, de nevelési szempontból mindenkinek veszteség.

Ugyanez a hátránya a speciális nevelési szükségletű csoportok elkülönítésének is lásd még: szegregáció. A heterogén összetételű csoportokban az egyéni képességek szerinti fejlesztés differenciáló módszerekkel érhető el. A tehetség, felzárkóztatás, érdeklődés stb.

D Deduktív latin: levezető : Annak a gondolkodásnak a jelzője, amely az általánosból, az elvontból, ismert fogalmakból kiindulva az egyes dolgokra, konkrét objektumokra és esetekre, azok kisebb csoportjaira vonatkozó tudást hoz létre.

minden általános látásmód számára myopia hyperopia látásteszt

Didaktika oktatáselmélet : A pedagógiának azon ága, amely a nevelés testi, értelmi, erkölcsi területei közül az értelem képzésével fogalakozik. A didaktika az oktatás területén jelentkező elméleti és gyakorlati problematikák összességével foglalkozó tudományág. A didaktika kritériumokat állít, útmutatást nyújt és mércét ad a cél, tartalom, folyamat, szervezés, módszer, és eszköz terén. Didaktikai feladatok: A didaktikai feladatok a nevelési-oktatási stratégia részei, a tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozzák meg.

minden általános látásmód számára a rövidlátás műtét nélkül gyógyítható

A tanítás-tanulás összefüggő folyamatának egységes lépései, amelyek hol önállóan, hol komplex módon jelentkeznek. Didaktikai feladatok lehetnek például: a témakör bevezetése, az ismeretbővítés, a gyakorlás, az ismétlés, az összefoglalás, az ellenőrzés, az értékelés stb.

Bármelyik didaktikai feladat elhanyagolása a tanulás eredményességét veszélyezteti. Didaktikai feladatok az oktatás folyamatában: 1. A didaktikai feladatok hozzárendelhetők a tanév, egy-egy témakör vagy a tanóra egyes szakaszaihoz. Különféle módszerekkel, munkaformákkal, gyakorlattípusokkal és eszközökkel valósíthatók meg. Didaktikai játék: Nevelési-oktatási módszer, amely a gyermekek egyéni, páros vagy csoportos játéktevékenységére épül.

  • Minden általános látásmód számára A nemzeti alaptanterv szerepe
  • LÁMA OLE NYDAHL: A NAGY PECSÉT - Minden általános látásmód számára
  • Súlyemelő rövidlátás
  • Nemzeti Erőforrás Minisztérium | A nemzeti alaptanterv szerepe - Minden általános látásmód számára
  • Ökológiai látásmód és modern természettudomány: Az ész mindenhatósága és a nevelés Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola Szabadbölcsészet Minden általános látásmód számára, Vannak a műveltségi területek között olyanok, amelyek önmagukban is önálló tantárgyakat alkothatnak.
  • Két patinás épületben tanulnak diákjaink, Miskolc egyik legrégebbi oktatási intézményével büszkélkedhetünk.

Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok megvalósítása, a gyermekek motiválása a fejlesztési folyamatban. A játék speciális fajtája a kommunikációs nevelést szolgáló szerepjáték.

Differenciálás különbségtevés : Nevelési-oktatási eljárás, amelynek célja a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztés, az egyéni bánásmód biztosítása. A differenciálást adaptív módszerek, munkaformák, eszközök stb.

Differenciált foglalkozás: A tanulás szervezésének azon módja, amely lehetővé teszi, hogy a pedagógus a gyermekek közötti egyéni különbözőségek figyelembevételével határozza meg a tanulás tempóját és módszereit. Diszkrimináció: Igazságtalan, hátrányos megkülönböztetésen alapuló kirekesztő magatartás. Azokat az embereket, csoportokat ítéljük meg negatívan, amelyekkel szemben előítéleteket táplálunk. A minden általános látásmód számára társadalmak különböző antidiszkriminációs törekvései ezt a társadalmilag kedvezőtlen tendenciát kívánják csökkenteni.

Az oktatás területén elsősorban a cigány etnikai kisebbség hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékos gyermekek csoportjaival szemben megnyilvánuló diszkriminációt kell számításba venni. E csoportok integrációjával a szeparációval szembenemellett a sajátos szükségleteiknek megfelelő támogatási formákkal amit pozitív diszkriminációnak is neveznek lehet csökkenteni esélyegyenlőtlenségüket.

A pedagógus e sajátos helyzetük okainak feltárásával, multikulturális neveléssel, a többséggel való együttnevelésük során kialakuló reális ismeretekkel és együttérzéssel, illetve saját előítélet-mentes magatartásának példájával oldhatja a cigányokkal vagy fogyatékosokkal szembeni ellenérzéseket, s akadályozhatja meg a diszkriminációt a gyerekek körében.

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola

Divergens latin: széttartó : A nem szokványos, az eredeti gondolkodásmódot jelöli, illetve az ilyen gondolkodás eredményeként megszülető tudást.

A divergencia a kreativitás gondolkodási mechanizmusa. Drámapedagógia: A személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek során az egyén ismeretei, készségei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő által irányított, csoportban végzett közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek.

E Effektív motiváció: A tanulók ambícióinak, becsvágyának felkeltése által a személyes teljesítményre irányuló motiváció kialakítása. Egyéni bánásmód: Az a nevelői magatartás és gyakorlat, amikor a nevelés során a pedagógus egyénileg, tehát minden növendék személyiségét ismerve, szükségleteihez alkalmazkodva tervezi meg a tanuló számára a leghatékonyabb pedagógiai eljárásokat. Az egyéni bánásmód gyakorlása a pedagógustól alapos pszichológiai és pedagógiai ismereteket és differenciált tevékenységet igényel.

Szükségleteiknek megfelelő egyéni bánásmódot igényelnek pl.

minden általános látásmód számára A belek befolyásolják a látást

Egyéni fejlesztési terv: A pedagógiai folyamat olyan speciális tervezési dokumentuma, amely lehetővé teszi az egyéni sajátosságokhoz igazított, egyénre szabott fejlesztést. Az egyéni fejlesztési terv a szakértői vélemény és a pedagógus saját pedagógiai diagnózisa alapján készül.

Tartalmazza: a fejlesztés fő területeit, a felkészítés idejét, ütemezését, az egyes területeken belül a fejlesztés célját, feladatát, módszerét, eszközét.

Minden általános látásmód számára,

Egyéni munka: A tanulásnak és a tanításnak az a szervezési módja, munkaformája, amikor a tanulók egyénileg, önállóan oldanak meg egy feladatot. Az egyéni munkának különböző típusai vannak attól függően, hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát, rétegmunkát, részben vagy teljesen egyénre szabott tanulói munkát.