Látomásom láthatára.

A császár látomása Abban az időben történt, midőn Augusztus volt a császár Rómában, és Heródes a király Jeruzsálemben. Történt pedig ekkor, hogy nagy, áhítatos csendű éjszaka borult a földre. Ez a legsötétebb éjszaka volt, melyet valaha megértek az emberek, kiknek úgy tűnt fel ez a koromsötétség, mintha az egész földet valami nagy pinceszerű boltozat kupolája födné.

Lehetetlen volt megkülönböztetni a szárazföldet a víztől s még a legismertebb úton is alig lehetett eligazodni. Ennek megvolt az oka, mert egyetlenegy fénysugár se jutott le a földre az égből. Ezen a sötétséges éjszakán mély csönd és némaság uralkodott. A folyók csobogó folyása megszűnt, szellő sem mozdult… még csak látomásom láthatára nyárfa levele sem rezzent meg.

Account Options

A tenger partján járóknak is észre kellett venniük, hogy a víz felszíne csendesen pihen s a hullámok sem ütődnek a parthoz; ha az ember a pusztában járt, még a futóhomok suhogó zizzenését sem érezte lábai alatt; minden megdermedt és mozdulatlanná lett ezen az éjszakán: a fű sem nőtt, a harmat sem hullott, sőt még a virágok sem illatoztak!

Ezen az éjszakán a vadállatok nem üvöltöttek, a kígyók nem haraptak, az ebek nem ugattak… és ami még ennél is szebb volt, a lelketlenek látomásom láthatára akarták megzavarni gonosz tettükkel ezen éjszaka szentségét; a tolvaj nem tudta felnyitni a zárakat… a gyilkos kéz nem ontott embervért.

Éppen ezen az éjszakán Rómában egy kis csapat vonult le a császár palotájából és a fórumon keresztül a Capitolium felé ment. Ezért ment éppen most néhány hívétől kísérve, hogy a tervezett áldozatot bemutassa.

Augusztust, mivel már öreg volt s a capitoliumi lépcsők hosszú sora is elfárasztotta látomásom láthatára, hordszéken vitték fel, kezében tartotta a kalitkát, melyben az áldozatra szánt látomásom láthatára voltak elzárva. Sem pap, sem katona, sem szenátor nem kísérte, csupán néhány meghitt barátja volt vele. Fáklyavivők mentek legelöl a mély sötétségben utat csinálni, utánok jöttek a rabszolgák, hozva a háromlábú oltárt, szent késeket, szent tüzet és az áldozathoz szükséges többi kelléket.

Útközben a császár nyájas vidámsággal beszélgetett híveivel és ezért nem is vette észre, az éjszaka csodálatos csendjét, némaságát! Csak midőn a Capitoliumra fölértek és arra a térre léptek rá, ahová az új templomot szánták, jöttek annak tudatára, hogy valami csodálatosnak kellett történnie. Fenn a szikla csúcsán valami csodálatos jelenést láttak.

Eleinte azt hitték, hogy az, amit látnak, egy elszáradt öreg olajfatörzs; majd arra a gondolatra jöttek rá, hogy a Jupiter templomának egyik ősrégi szobra vándorol előttük a sziklán, végül jöttek rá mégis, hogy az alak nem más, mint az öreg Sibylla jósnő.

Olyan öreg, olyan megviselt, olyan szokatlanul nagy volt, amilyet még sohasem láttak. Valósággal rémületet keltő, ijesztő alak volt az öreg nő.

Ha a császár nem lett volna velük, mindnyájan hazamenekültek volna félelmükben.

Jelenlegi hely

De vajon miért is jött ki barlangjából éppen ezen az éjszakán? Mit akarhat tudtára adni a császárnak és a birodalomnak ő, éppen ő, aki különben jóslatait mindig falevélre szokta felírni, hogyan lehet visszaállítani a látást mínuszban tudja, hogy a szél oda, és ahhoz látomásom láthatára el jósszavait, akinek szánta azokat?

Azonban ő oly némán ült helyén, mintha élet se lenne benne. Ott ült meghajolva a szikla szélén, egyik kezét szeme fölé tartva, bámult ki a messze éjszakába.

Ott ült s úgy képzelte el magát, mintha hegyen-völgyön át a messze távolba vándorolna. Ő is csodát látott ezen a csodás éjszakán… Ekkor vette észre a császár és egész kísérete is, hogy milyen szokatlan mélységes sötét van.

 1. Hogyan lehet a jógával helyreállítani a látást
 2. Rímkereső.hu: ládikó
 3. Беккер понял, что, если его преследователь находится внутри, он в западне.
 4. Городские огни сияли, как звезды в ночном небе.
 5. Бросить все и ехать в аэропорт.
 6. GOV Гнев захлестнул ее, но она сдержалась и спокойно стерла сообщение.
 7. Babits Mihály: HARMADIK RÉSZ | Verstár - ötven költő összes verse | Kézikönyvtár

S minő csend! Minő némaság!

Látomásom láthatára - EDWIN A. ABBOTT: SÍKFÖLD

Még csak a Tiberis tompán morajló folyását sem lehet hallani. A levegő meg fojtó volt, izzadság verődött ki homlokukon, míg kezeik merevek és erőtlenek lettek.

látomásom láthatára emberi látás hogyan lehet helyreállítani a látást

A valóság pedig az, hogy az agg Sibylla egy elragadó szépségű látomásban gyönyörködött és nem is sejtette, hogy a császár a Capitoliumra érkezett; az ő szelleme egy messze eső ország térein járt-kelt; úgy érezte, mintha egy nagy sivatagban vándorolt volna, a sötétségben minduntalan megbotlott, a lábai előtt álló akadályok okát apró zsombékoknak gondolta.

Lehajolt, hogy megtapintsa azokat… hát íme nem zsombékok, hanem bárányok voltak!

Main navigation

Egyszerre csak megpillantotta a puszta közepén égő pásztortüzet s afelé igyekezett. A juhászok ott feküdtek és mélyen aludtak a tűz körül; ott hevertek kampós botjaik is, melyekkel a nyájat védelmezik ragadozó vadállatok ellen.

De nini! Vajon azok az apró, pislogó szemű, tömör farkú állatok, melyek halkan odalopóznak a tűzhöz, nem-e farkasok, sakálok-e?

 • Szemgyakorlatok a látás javításáról
 • Selma Lagerlöf: A császár látomása - Szegedi Piaristák
 • S monda az Ur Jónásnak másodizben: "Kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten.
 • Amerikai Magyar Szó, április-június évfolyam, szám Library Hungaricana Látomásom láthatára, Láthatár Irodalmi Jelen Képzelj el magadnak egy óriási papírlapot, melyen az egyenesek, háromszögek, négyzetek, ötszögek, hatszögek és más alakzatok ahelyett, hogy egy meghatározott helyen maradnának, látomásom láthatára közlekednek a felszínen vagy felszínben, de ahhoz nincs erejük, hogy a sík fölé emelkedjenek, látomásom láthatára alá süllyedjenek, igen hasonlóak az árnyékokhoz - csak kemények és éleik fényesek - és akkor meglehetősen pontos képet kapsz hazámról és honfitársaimról.
 • Я искренне верю, что только мы можем спасти этих людей от их собственного невежества.
 •  Постараюсь быть краткой, - улыбнулась Сьюзан Флетчер.

S a juhászok közül még sem dobja feléjük a botját egyik sem; a kutyák alusznak, a juhok nem nyugtalankodnak s menekülnek a ragadozók közeléből, látomásom láthatára vadállatok pedig egészen nyugodtan heverésznek le a férfiak mellé… Ezt mind látta, átélte Sibylla, de mit sem látott abból, ami mellette, körülötte történt.

Nem tudta, hogy elkészült az oltár, hogy meggyújtották annak szent tüzét s az áldozati füst szállott fölfelé… hogy a császár kinyitá a kalitka ajtaját s kivette belőle az egyik galambot, hogy látomásom láthatára látomásom láthatára de keze oly erőtlen lett, hogy nem bírta megtartani a szelíd madarat, s egy erős szárnycsapással szabad lett a galamb és elszállott az éj sötétjébe.

Amint ez megtörtént, az udvar emberei látomásom láthatára pillantottak Sibylla felé, mert azt hitték, hogy ő okozta ezt a szerencsétlenséget. Pedig tudhatták volna, hogy Sibylla mostan a pásztortűznél áll látomásom láthatára s egy halk énekre figyel, mely felhangzott a néma éjben. Hosszasan hallgatta, hallgatta, mígnem észrevette, hogy az nem is a földről, hanem a mennyboltozatról jön alá. Fölnézett tehát az égre, hol fényesen ragyogó alakokat látott kibontakozni a sötétből.

A fényességet egy kis sereg angyal alkotá, mely nyájasan énekelve közeledett s köröskörül röpködte a pusztát.

Selma Lagerlöf:

Mialatt Sibylla az angyalok énekére figyelt, a császár újabb áldozathoz készült, megmosta kezelt, gondosan letisztogatta az oltárt s elővette a második galambot; de bármennyire erőlködött, hogy azt erősen megtartsa, mégis az könnyedén csúszott ki kezeiből, és sebesen röpülve látomásom láthatára fel az átláthatatlan éjszakába.

Megijedt a császár. Térdre borult a puszta oltár előtt s úgy imádkozott a védőszentjéhez, kérve őt, hogy adjon neki erőt annak a nagy szerencsétlenségnek kikerüléséhez, amelyet ez az éjszaka hirdet. Mindebből azonban semmit sem hallott és látott Sibylla, ő csupán teljes szívvel az angyalsereg dalát hallgatta, mely folyton erősbödött, végre oly hangossá vált, hogy fölébreszté az alvó pásztorokat, akik felkönyököltek és meglátták a ragyogó ezüst szárnyú angyalokat, akik hosszú csapatban szállottak a sötétségben, mint a költöző madarak.

látomásom láthatára vigyázzon a szemére vers

Más látás, amit hívnak lant vagy hegedű volt a kezében, másoknak citera és hárfa és olyan vidáman, gyermekies ártatlan gondtalansággal hangzott az énekük, mint a pacsirta dala. A pásztorok látomásom láthatára hallva fölkerekedtek, s mintegy elbűvölten futottak a hegyi város felé, ahol laktak, hogy elbeszéljék a csodát… Keskeny, kanyargós ösvényen haladtak, látomásom láthatára öreg jósnő pedig követte őket.

Egyszerre nagy fényesség támadt a hegyen. Egy nagy ragyogó csillag gyulladt föl az égbolton s a város tornyai úgy tündököltek a csillag fényében, mintha ezüstből lennének. A röpülő angyalsereg diadalkiáltással sietett oda s a pásztorok is hosszú ugrásokkal rövidítették meg útjukat.

Amint beérkeztek látomásom láthatára városba, úgy látták, hogy az angyalok serege a város kapujához közelfekvő istálló felett gyülekezik. Rozzant külsejű, szalmafedelű, puszta kövekből épült falakból álló szegényes épület volt az egész.

Fölötte állott a ragyogó csillag; mindig több meg több angyal gyülekezett oda. Némelyek leültek a szalmatetőre, mások a hegyre vivő meredek ösvényre telepedtek le, vagy röpködve lebegtek a ház felett.

Messze a magasban világos lett az égbolt a ragyogó angyalszárnyaktól. Ugyanabban a pillanatban, midőn kigyúlt a csillag a hegyi városka felett, fölébredt az egész természet, mit a Capitoliumon lévők is azonnal észrevettek. Kellemes, édes szellő járta át az eget, jóleső illatok szálltak mindenfelé, a fák suttogtak, a megállt Tiberis megkezdte morajló folyását; a csillagok felragyogtak és a hold ismét ott állt az égen és bevilágította az egész mindenséget.

A felhőből megjött a két galamb is s a magasból lerepülve, rászállott a császár vállára.

látomásom láthatára trükkös látásvizsgálatok

A hódolat, mellyel a boldog emberek a császárt üdvözölték, oly hangos volt, hogy az öreg Sibylla is fölébredt látomásából és meghallotta azt!

Fölkelt ülőhelyéből a szikla szélén s a férfiak közé lépett.

Közép menü

Olyan volt, mintha egy sötét felhő emelkedett volna látomásom láthatára a mélységből és a hegy csúcsához közelednék. Rémületes volt vénségében. Ápolatlan haja fürtös csomóban csüngött le fejéről, tagjai görbék voltak, mint a fának kérge, sötét bőr takarta testét teli ráncokkal.

A láthatárt föltárult szemei előtt és messze keletre belátott.

Más nyelvek:

És vajon mit látott? Látott egy szegényes istállót barna falak között s annak kinyílt ajtajában térdeplő pásztorokat; benn az istállóban látott egy fiatal anyát térdelni kicsiny csecsemője előtt, aki ott feküdt a zizegő szalmán!

Sibyllát azonban megszállotta a hatalmas jóslási ihlet, homályos szemei fölragyogtak, teste kiegyenesedett, kezei az ég felé kitárva, oly tiszta, erős hangon kiáltott, látomásom láthatára talán az egész világ meghallotta optikai vizsgálat engedély nélkül. Élni fog örökké!

Augusztus pedig másnap szigorúan megtiltotta a népnek, hogy az ő számára templomot emeljenek a Capitoliumon. Fordította: Leffler Béla.