Anda Disekat Sementara Waktu

A 7 látomás sok

a 7 látomás sok

Update Látomás a világbirodalmakról 7 Babilónia királyának, Bélsaccarnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot leírta, és a főbb dolgokat elmondta. Láttam a látomásban és volt, midőn láttam, én Súsán fővárosban voltam, a mely Élám tartományban van; s láttam a látomásban, s én az Úlaj folyónál voltam.

A 7. látomás sok, Káldi-Neovulgáta - Dániel jövendölése - Dán 7

Fölemeltem szemeimet s láttam, s ime egy kos a folyó előtt áll és két szarva van neki, a két szarv pedig magas s az egyik magasabb a máso­diknál, s a magasabb utóbb nőtt ki. Látomás a négy vadállatról Dán 7,1 Baltazárnak, Bábel királyának 1. Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: Dán 7,2 Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt.

Szerzőség A Látomás's utóirat, görög hitvallás, amelyet a szerző azonosítása követ, "Δωροθέου Κυΐντου ποιητοῦ". A látomás tehát Dorotheust emlékezteti megkeresztelésére és Istennek tett ígéretére, elfogadva hitét és kereszténnyé válva. Először is Antiochia a es évek papja, akinek ismerete volt héber és görög, szoros kapcsolatban áll a császárral és udvarával Hist.

Dán 7,3 A tengerből négy hatalmas vadállat bukkant fel. Mindegyik különbözött a másiktól.

A 7. látomás sok. Joseph Smith életéből

Láttam a kost, a mint döf nyugatra és északra s délre és mind az állatok nem állnak meg előtte és nincs ki hatalmából megmentene; és akarata szerint cselekedett és nagyot mívelt. Én pedig oda figyeltem a 7 látomás sok ime egy kecskebak jön nyugat a látás messzire lát az egész föld szinén, s nem is érintette a földet; s a baknak tekintélyes szarva volt szemei között.

Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt.

Megtudjuk belőle, mit kell tennünk azért, hogy újra Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus jelenlétében élhessünk. Háttérolvasmányok L. Tom Perry: A szabadulás terve. Liahóna, Ebben az időben Jézus Krisztus egyházának tagjai nem sokkal tudtak többet más keresztényeknél a mennyről és a pokolról.

Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. Ez párduchoz hasonlított.

„A látomás”

És elérkezett a két szarvú koshoz, melyet láttam állni a folyó előtt s nekiszaladt erejének dühével. És láttam őt, a mint odaért a kos mellé és keseredetten neki ment, leverte a kost s összetörte két szarvát s nem volt erő a kosban, hogy megálljon előtte; ekkor leteperte a földre, letaposta és nem volt, ki megmentené a kost hatalmá­ból.

A kecskebak pedig felette nagygyá lett s a mint elhatalmasodott, letörött a nagy szarv és négy tekinté­lyes nőtt föl helyébe az égnek négy szele felé. S az egyikből közőlük származott egy kicsi szarv, de szer­fölött nagygyá lett, dél felé és kelet felé és a diszes ország felé. És nagygyá lett az ég a 7.

a 7 látomás sok

És egészen a sereg vezéréig emelkedett föl és attól elvétetett az állandó áldozat s ledöntetett szenté­Iyének helye, Hal­lottam egy szentet, a mint beszélt, és mondta egy szent ama bizonyosnak, a ki beszélt: Meddigre szól a láto­más az állandó áldozatról és az iszonyatos bünről, mi­óta taposásra adott szentélyt is, sereget is?

És szólt hozzám: Kétezer háromszáz estig reggelig s igazához jut a szentély. És volt, midőn én, Dániél, láttam a látomást, kerestem az értelmet, hogyan lehet megérteni, hogy van-e rövidlátás ime velem szemben állott valaki, ki férfiúnak látszott.

Sok hühó Emmiért

És hallottam em­beri hangot az Úlaj partjai közt, felkiáltott és mondta: Gábriél, értelmezd ennek a látomást. S odajött mel­lém, a hol álltam s midőn jött, megijedtem és arczomra borultam; és szólt hozzám: Értsd meg, ember fia, mert végnek idejére szól a látomás.

S midőn hozzám beszélt, mély álomban arczommal a földre borultam; meg­érintett engem és felállitott ott; a hol álltam.

  • A 7. látomás sok, Joseph Smith tanításai
  • Jobb szem mögötti fájdalom

Dániel próféta könyve 8. És mondta: Ime, tudatom veled azt, a 7. A kos, melyet láttál, a két szarvú: Média és Perzsia királyai.

  1. A Látomás Going Under A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizenötödik epizódja, összességében pedig a hetvenkettedik.
  2. A látás helyreállítása 100 s-ig 60

A sző­rös bak pedig Jáván királya; s a nagy szarv, mely sze­mei között van, az az első király. S az, hogy letörött és négy támadt a 7 látomás sok négy királyság fog támadni a nemzetekből, de nem az ő erejéből.

a 7 látomás sok

S az este és reggelnek látomása, a mely mondatott, az igaz. Én Dániél pedig oda lettem, beteg voltam napokon át; s fölkeltem, elvégeztem a király munkáját.

Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ot hallgasd! A Szabadító apostolait elvetették és megölték, a tanításait megrontották, és Isten papsága elvétetett a földről. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Joseph Smith, egy fiatalember, aki ban a New York állambeli Palmyra járásban élt, egyike volt azon embereknek, akik az Úr beszéde után kutattak, amely elveszett a földről.

Álmélkodtam a látomás miatt, de senki észre nem vette. Dániel látomása - azantikvarium. Lásd még.